92- رهبری و فرهنگ

ارزش های کلیدی رهبری عبارتند از:

 • درستی، اعتماد، اخلاق
 • سرمایه گذاری روی افراد
 • بلند پروازی برای تیم قبل از خود
 • تعهد به تعالی و نتیجه
 • رهبران الگو تعیین می کنند
 • رهبران تصمیم می گیرند و کل مسئولیت آن را بر عهده می گیرند
 • رهبران از افراد خود پشتیبانی می کنند، مهم نیست که در چه موردی

رهبران واقعی کم هستند

 

تله هایی که مدیران باید از آن اجتناب کنند:

 • وضعیت را به شرایط ترجیح ندهید
 • شهرت را به پاسخگویی ترجیح ندهید
 • قطعیت را به شفافیت ترجیح ندهید
 • نظم را به تعارضات سازنده ترجیح ندهید
 • شکست ناپذیری را به اعتماد ترجیح ندهید
 • ایمنی را به ریسک برنامه ریزی شده ترجیح ندهید
 • ریاست را به رهبری ترجیح ندهید
 • مطلع بودن را به درگیر شدن در کار ترجیح ندهید

 

منبع: هدایت آینده و مدیریت شغل از Sid Fuchs

 

/ 0 نظر / 69 بازدید