# مدیریت_عمومی

۵۳- مدیریت به سبک ایرانی- ۴

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به هرگونه تخریب دیدگاه مقام مافوق در مورد یک فرد یا گروه به وسیله بیان برخی واقعیات بگونه ای که ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 121 بازدید