۲۷- زنان در نقش رهبري سازمان

امروز وقتي داشتم يك كتاب در مورد رهبري را مطالعه مي كردم، يك فصل از كتاب كه مربوط به زنان در رهبري بود توجه ام را جلب كرد. بخاطر همين و به خاطر جلب رضايت خانم ها هم كه شده يك قسمت از اين بخش را براتون مي آرم.

زنان در نقش رهبري سازمان

امروزه زنان بصورت روزافزوني، نقش هاي مديريتي را كه در گذشته در اختيار مردان بود را، ‌در اختيار خود مي گيرند. امروزه ثابت شده است كه زنان مي توانند مسئوليت هاي بزرگتري در سازمان بر عهده بگيرند. با اين وجود چند توصيه است كه زنان بايد در موقعيت رهبر به آنها توجه خاصي داشته باشند.

واقع گرا باشيد: انتظار نداشته باشيد كه خيلي راحت شما را رئيس خطاب كنند، ‌چون شما يك زن هستيد. اگر مي خواهيد با مردان برابري كنيد بايد از نظر كاري با آنها همتراز باشيد. اين بدان معناست كه در كار خود غرق شويد و با هر شانسي كه روبرو مي شويد، ‌مهارت خود را افزايش دهيد.

منابع خود را بشناسيد: آن چيزي كه براي مردان صحيح است براي زنان نيز صحت دارد. مسير موفقيت براي زنان متفاوت از مردان نيست. بنابراين از هر منبعي براي افزايش مهارت هاي رهبري خود استفاده كنيد.

بك مرشد پيدا كنيد: يك مرشد، مربي يا دوست در هنگاميكه مسير قدرت را طي مي كنيد، ‌ميتواند براي شما حكم يك معلم خوب را داشته باشد.

بلند صحبت كنيد: هيچ وقت سمت رهبري به يك آدم كم رو پيشنهاد نمي شود. هميشه بلند صحبت كنيد تا مافوق شما و هم رده هايتان بفهمند كه فرد مصممي هستيد. همچنين هميشه موفقيتهاي قبلي خود را براي زيردستانتان گوشزد كنيد.

زنان در نقش رهبري سازمان

توانايي هاي خود را نشان دهيد: در صورتيكه براي پذيرش مسئوليت هاي بيشتر آمادگي داريد ولي احساس مي كنيد كه مافوق شما به  توانايي هايتان اطمينان ندارد،‌ در همان ابتدا به وي بگوييد كه كه شما فقط براي رهبري آماده نيستيد بلكه آمادگي موفقيت را نيز داريد. ميزان  اطمينان شما از توانايي هايتان، نسبت مستقيم با اطمينان ديگران از توانايي هاي شما دارد.

/ 0 نظر / 32 بازدید