89- تهیه برنامه مدیریت پروژه

 

این برنامه خود تشکیل می شود از چند زیر برنامه دیگر که در بخش های آتی به آنها خواهیم پرداخت. این برنامه ها عبارتند از:

1- برنامه مدیریت محدوده پروژه 2- برنامه مدیریت زمان پروژه 3- برنامه مدیریت هزینه پروژه 4- برنامه مدیریت کیفیت پروژه 5- برنامه مدیریت منابع پروژه 6- برنامه مدیریت نیروی انسانی پروژه 7- برنامه مدیریت ارتباطات پروژه 8- برنامه مدیریت ریسک پروژه

ورودی های این پردازش عبارتند از برنامه محدوده اولیه پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه که در بالا قید شد. خروجی این مرحله نیز عبارتست از برنامه مدیریت پروژه. 

از آنجاییکه فرآیند تکمیل این برنامه در طول مرحله برنامه ریزی و با تکمیل هر یک از پردازش های فوق انجام می شود، لذا نمی توان نمودار جریانی مستقل برای تکمیل هر یک از این موارد ارائه داد. از این رو در این قسمت تنها به ارائه یک نمودار جریان فرآیند کلی اشاره می کنیم. فرآیند انجام فعالیت ها در این مرحله شبیه نمودار نشان داده شده در شکل روبرو می باشد.

 تهیه کلیات برنامه مدیریت پروژه: در این مرحله کلیات برنامه ریزی پروژه شامل سطوح برنامه ریزی و نیز اطلاعات اولیه پروژه در قالب برگ کلیات برنامه مدیریت پروژه تکمیل و ارائه می گردد. این برگ در واقع خطوط راهنما برای انجام برنامه ریزی زیر برنامه های مدیریت پروژه ارائه می دهد. مسئولیت تهیه این کلیات بر عهده تیم مدیریت پروژه می باشد.

فرآیند برنامه ریزی پروژه: این فرآیند در بین زیر برنامه های مدیریت پروژه انجام شده و در اینجا تنها به روش کلی انجام کارها و ارتباط آن با مدیریت یکپارچگی و برنامه مدیریت پروژه اشاره شده است. این چرخه در بین کلیه زیر برنامه های مدیریت پروژه که در بالا به آنها اشاره شد، وجود داشته و باعث یکپارچگی برنامه های تهیه شده در این پردازش ها می شود. جزئیات تهیه هر یک از این زیر برنامه ها در بخش های آتی می آید. مسئولیت کلی تهیه این زیر برنامه ها بر عهده مدیران بخش های مربوطه می باشد که در هر مورد در شرح تفصیلی تهیه این برنامه ها آمده است. مسئولیت هماهنگی این برنامه ها نیز بر عهده مدیریت پروژه و یا مدیریت یکپارچگی  (درصورت وجود)  پروژه می باشد. 

جمع آوری و مستند سازی کلیه برنامه ها: در این مرحله کلیه زیر برنامه های تهیه شده در پردازش های مدیریت پروژه که در مراحل تهیه یکپارچه شده است،‌ جمع آوری و مستند شده و در قالب یک برنامه کامل مدیریت پروژه ارائه می گردد. مسئولیت جمع آوری و مستند سازی این برنامه بر عهده تیم مدیریت پروژه و یا مدیریت یکپارچگی (درصورت وجود) می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 113 بازدید