71- سیستم گواهینامه 4 مرحله ای ‏IPMA

رهبر پروژه ها ( سطح A گواهینامه IPMA): بدان معناست که فرد می تواند یک سبد پروژه مهم یا طرح را به همراه منابع، متدولوژی ها و ابزارهای آن  را مدیریت کند. به منظور بر عهده گرفتن این مسئولیت دانش و تجربه زیادی مورد نیاز می باشد.

مدیر پروژه ارشد ( سطح B گواهینامه IPMA): بدان معناست که فرد می تواند یک پروژه پیچیده را مدیریت کند. زیر پروژه ها در این پروژه معمولی هستند. در این پروژه ها فرد پروژه را از طریق مدیران زیر پروژه ها کنترل می کند و نه مدیریت مستقیم تیم پروژه.

مدیر پروژه ( سطح C گواهینامه IPMA): بدان معناست که فرد می تواند یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند که نشان می دهد وی تجربه مرتبط با آن را داشته و بعلاوه می تواند دانش مدیریت پروژه را بکار بگیرد.

مدیر پروژه ارشد ( سطح D گواهینامه IPMA): بدان معناست که فرد می تواند در صورت مشارکت در یک پروژه، دانش مدیریت پروژه را بکار ببندد.

برای کسب گواهینامه مورد نیاز در هر یک از سطوح زیر باید آزمون های مختلفی  از فرد گرفته شود که این آزمون ها با توجه به سطح گواهینامه درخواستی متفاوت است. آزمون های مربوط به هر یک از سطوح گواهینامه درخواستی در شکل فوق نشان داده شده است. اجزای آزمون عبارتند از:

الزامات ورود: معمولا بر اساس میزان سال های تجربه مرتبط می باشد (برای هر یک از سطوح گواهینامه، با توجه به سطح تحصیلات شرکت کننده متفاوت است). این الزامات توسط خود فرد ارائه می شود.

 

آزمون کتبی:  انواع مختلف سوالات (چند گزینه ای، سوالات تشریحی، مقاله (انشاء) در مورد یک موضوع، فعالیت های ذهنی) باید بر اساس استاندارد ICB توسط شرکت کننده در زمان محدودی پاسخ داده شود.

 

گزارش: گزارش موضوعی که مدیریت یک پروژه، طرح یا پورتفولیوی واقعی را بر اساس استاندارد ICB تشریح می کند (بر اساس سطح گواهینامه IPMA).

 

کارگروهی (اختیاری): حل مسئله در قالب یک گروه کوچک بر روی یک پروژه نمونه که توسط یک یا چند ارزیاب بر آن نظارت می شود تا عملکرد شرکت کنندگان در نقش های مختلف مخصوصا در نقش مدیر زیر پروژه ها بر اساس استاندارد آشکار شود.

 

مصاحبه: پاسخ به سوالات خاص که براساس گزارش شرکت کننده و بر مبنای استاندارد ICB تهیه شده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری آزمون و ترکیب سوالات از بخش ها و عناصر مختلف استاندارد ICB می توانید به کتاب ICB - IPMA Competence Baseline Version 3.0 مراجعه کنید.

 

/ 0 نظر / 86 بازدید