پست های ارسال شده در مهر سال 1385

۳۹- حرف خودت را بزن

  برداشتاول   N نفردوریکمیزنشستهاند. آنهامشغولبحثوگفتوگوهستند. همهآنهاسیگاریهستند. اماهیچیکازآنهانمیداندکهآیابقیهسیگاریهستندیانه. بحثداغمیشود. تکتکآنهاهوسسیگارکردهاند. اماچونهرنفر حدسمیزندکه  N- 1  نفرباقیماندهسیگارینیستندسیگارخودراازپاکتدرنمیآورد. بالاخرهدرپایانبحث نفر i   امبهخودجراتمیدهدوسیگاریراروشنمیکند.  N-1  نفرباقیماندههیچمخالفتینداشتهوبهترتیب  سیگارهایخودراازپاکتدرآوردهوروشنمیکنند. دوداتاقخودرافرامیگیردوهمهخوشحالمیشوند.         البتهتاحدودیهمافسوسمیخورندکهچرادرمیانهبحثسیگارنکشیدند.           برداشتدوم  N ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 30 بازدید