60- لیست ریسک های پروژه

 

فیلد مورد نیازشرحالزامRisk ID شناسه منحصر به فرد ریسک که برای شناسایی و پیگیری ریسک از آن استفاده می شود. در صورت وجود پایگاه داده ریسک از این شناسه برای ارجاع به ریسک استفاده می شود.الزامیRisk Descriptionدر این فیلد شرحی از ریسک بیان می شود. از این شرح به همراه شناسه ریسک در گزارشات و سایر موارد استفاده می شود .الزامیRisk Causesدراین فیلد شرحی از دلایل وقوع ریسک ثبت می شود. ضرورتی برای ذکر تمام دلایل وقوع ریسک در این فیلد وجود ندارد ولی قید این موارد برای شناخت بیشتر و بهتر ریسک در مراحل آتی بسیار مفید می باشد. اختیاریReported Byدر این فیلد نام فردی که این ریسک را ثبت کرده است قید می شود. این فیلد برای ارجاعات آتی به فرد گزارش دهنده ریسک مورد استفاده قرار می گیرد . در صورت نیاز میتوان سایر اطلاعات نظیر شماره تلفن فرد را نیز ذکر کرد . الزامیDate Submittedدراین فیلد تاریخی که ریسک در آن تاریخ شناسایی یا ثبت شده است وارد می گردد . الزامیMajor Systemدر این فیلد سطح اصلی ساختار شکست کار (WBS) مرتبط با این ریسک قید می گردد .الزامیSub Systemدر این فیلد سطح فرعی ساختار شکست کار (WBS) با فعالیت مرتبط با این ریسک ثبت می شود . الزامیEffect Categoryهر ریسک می تواند بر روی هر یک از عوامل زمان، هزینه یا عملکرد یک فعالیت تاثیر بگذارد. در این قسمت عاملی که ریسک می تواند بر آن تاثیر بگذارد (یا ترکیبی از آن) نشان داده می شود . الزامیKey Parametersنشان دهنده پارامترهای اصلی ریسک نظیر حداقل مقدار پذیرش ریسک، مقدار هدف در صورت نیاز می باشد. اختیاریAssessmentشرحی از ارزیابی های انجام شده روی ریسک در این قسمت ذکر می شود. الزامیAnalysisشرحی از تجزیه و تحلیل های انجام شده روی ریسک در این قسمت ذکر می شود. الزامیConsequenceمشخص کننده تاثیر ریسک بر روی پروژه در صورت وقوع می باشد. الزامیProbabilityاحتمال وقوع ریسک را مشخص می کند. الزامیImpactنشان دهنده شدت اثر رخداد ریسک می باشد. الزامیRisk Scoreامتیاز ریسک می باشد که از ضرب مقدار احتمال در شدت اثر به دست می آید. الزامیPriorityاولویت ریسک در بین لیست ریسک ها را مشخص می کند. اولویت بر اساس امتیاز ریسک محاسبه می شود. الزامیTime Sensitivityنشان دهنده میزان اضطراری بودن و نزدیکی وقوع ریسک می باشد. اختیاریManageabilityمیزان مدیریت پذیری ریسک را نشان می دهد. اختیاریRisk Handling Plansبصورت خلاصه شرحی از برنامه های کاهش اثر ریسک را بیان می کند. اختیاریRisk Monitoring Metricsمعیارهایی که برای کنترل ریسک باید پایش شوند را نشان می دهد. اختیاریStatusوضعیت ریسک (باز، بسته شده یا مدیریت شده و غیره) در این قسمت مشخص می شود. الزامیStatus Due Dateتاریخ وضعیت فوقالزامیAssignmentلیست افرادی که در مدیریت این ریسک دارای مسئولیت هستند. الزامیNoteدر این فیلد توضیحات اضافی در مورد ریسک که در دسته بندی های فوق نیامده است داده می شود. اختیاری

 

 

 

/ 2 نظر / 86 بازدید
مهدی فرهنگیان

با تشکر از شما دوست عزیز که این افتخار را به من دادید ونام وبلاگم را در میان لینکهایتان آورده اید جسارتا می خواستم خدمتتان عرض کنم که نام وبلاگ را به اشتباه مهدی فرهنگیان فر نوشته اید که صحیح آن مهدی فرهنگیان است. پیروز و سربلند باشید.

ابوذر

سلام. آيا آيتم هاي آين فرم مربوط به استاندارد خاصي مي باشد