84- عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: موفقیت مدیریت پروژه

موفقیت مدیریت پروژه به موفقیت پروژه مرتبط است ولی یکسان نیستند.  مدیریت یک پروژه را می توان به عنوان یک زیر پروژه از پروژه اصلی در نظر گرفت. به همین دلیل مفهوم، محدوده، اقلام قابل تحویل، مسئولیت ها، ضرب العجل ها، هزینه ها و کارایی پروژه باید تعیین و مدیریت شود و لذا فعالیت های مدیریت پروژه باید تعریف و مدیریت گردند.

اطلاعات برای موفقیت مدیریت پروژه حیاتی می باشد. از آن جمله می توان به ترکیب الزامات پروژه، فعالیت ها و نتایج برای دستیابی به اهداف  و یک خروجی موفق اشاره کرد. هرچه پیچیدگی بیشتر باشد و انتظارات ذینفعان متنوع تر باشد، نیاز به یک رویکرد پیشرفته بیشتر می شود.

عبارات مختلفی برای "برنامه مدیریت پروژه" مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت پروژه برنامه های مجزا نظیر برنامه کیفیت، برنامه مدیریت ذینفعان، برنامه ارتباطات، برنامه تامین و تدارک، برنامه قرارداد و برنامه اقلام قابل تحویل را با یکدیگر یکپارچه می کند. برنامه های مدیریت پروژه باید توسط ذینفعان مرتبط تایید و تصویب شود.

 

قدم های فرآیندی ممکن:

1. آنالیز پروژه و مفهوم آن شامل تصمیمات و مستندات فعلی

2. توسعه یک مفهوم مدیریت پروژه بر اساس نیازمندی های پروژه، بحث با ذینفعان مربوطه در مورد پیشنهاد و توافق با مشتری در مورد قرارداد مدیریت پروژه

3. برنامه ریزی مدیریت پروژه و تعیین تیم مدیریت پروژه، روش ها، تکنیک ها و ابزارهای آن.

4. برنامه ریزی رویه های یکپارچه سازی شامل مدیریت زمینه و حذف نا همگونی ها

5. اجرا و کنترل تغییرات و برنامه های مدیریت پروژه و گزارش عملکرد مدیریت پروژه

6. جمع آوری نتایج کسب شده و تفسیر آنها و گزارش آن به ذینفعان مربوطه

7. ارزیابی موفقیت ها و شکست های مدیریت پروژه و بکارگیری دروس آموخته برای پروژه های آتی

 

/ 0 نظر / 49 بازدید