۱۷- آشنایی با شش سیگما (۱)

 

 

 

 

چرخه DMAIC

چرخه DMAIC

شناسایی Define

 

 • مورد تجاری برای پروژه شش سیگما چیست؟

   

 • شناسایی مشتری؟

   

 • شناسایی وضعیت موجود؟

   

 • شناسایی وضعیت آتی؟

   

 • محدوده این پروژه چیست؟

   

 • اقلام قابل تحویل چه چیزهایی هستند ؟

   

 • تاریخ سر رسید چه موقع است؟

   

 

اندازه گیری Measure

 

 • معیارهای کلیدی برای فرآیند تجاری مورد نظر چیست؟

   

 • آیا این معیارها معتبر و قابل اعتماد هستند؟

   

 • آیا داده های کافی در مورد فرآیند مورد نظر را داریم؟

   

 • چگونه می توان میزان پیشرفت را اندازه گیری کرد؟

   

 • چگونه می توان موفقیت پروژه را اندازه گیری کرد؟

   

 

 

تجزیه و تحلیل  Analyze

 

 • تجزیه و تحلیل وضعیت موجود.

   

 • آیا شرایط موجود،‌بهترین شرایطی است که فرآیند می تواند داشته باشد؟

   

 • چه کسانی برای ایجاد تغییر می توانند موثر باشند؟

   

 • نیازمندی های منابع چیست؟

   

 • چه چیزهایی باعث شکست این تغییرات می شوند؟

   

 • چه موانعی برای موفقیت این پروژه وجود دارد؟

   

 

بهبود Improve

 

 • ساختار شکست کار WBS  برای این پروژه چگونه است؟

   

 • برای رسیدن به اهداف پروژه، انجام چه فعالیت های ضروری است؟

   

 • چگونه می توان زیر پروژه های متفاوت را یکپارچه کرد؟

   

 

کنترل Control

 

 • در خلال پروژه چگونه می توان ریسک، ‌کیفیت، هزینه،‌ زمان، محدوده و تغییرات را کنترل کرد؟

   

 • چه گزارشات پیشرفتی باید تهیه کرد؟

   

 • چگونه می توان اطمینان پیدا کرد که اهداف تجاری پروژه تامین شده است؟

   

 • چگونه می توان از دستیافته ها محافظت کرد؟

   

 

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید