۳۹- حرف خودت را بزن

  برداشتاول

 

N نفردوریکمیزنشستهاند. آنهامشغولبحثوگفتوگوهستند. همهآنهاسیگاریهستند. اماهیچیکازآنهانمیداندکهآیابقیهسیگاریهستندیانه. بحثداغمیشود. تکتکآنهاهوسسیگارکردهاند. اماچونهرنفر حدسمیزندکه  N- 1  نفرباقیماندهسیگارینیستندسیگارخودراازپاکتدرنمیآورد. بالاخرهدرپایانبحث نفر i   امبهخودجراتمیدهدوسیگاریراروشنمیکند.  N-1  نفرباقیماندههیچمخالفتینداشتهوبهترتیب  سیگارهایخودراازپاکتدرآوردهوروشنمیکنند. دوداتاقخودرافرامیگیردوهمهخوشحالمیشوند.

 

 

 

 

البتهتاحدودیهمافسوسمیخورندکهچرادرمیانهبحثسیگارنکشیدند.

 

 

 

 

 

برداشتدوم

 N نفردوریکمیزنشستهاند. آنهامشغولبحثوگفتوگوهستند. بحثداغمیشود. نفر i   امسیگاریاست.  اما N- 1  نفرباقیماندههیچیکسیگارینیستند. البتهآنهانمیدانندکهدراینجمعفقطیکنفرسیگاریاست.فردسیگاریکههوسسیگارکردهاستازفرد j  اممیپرسدکهآیاباسیگارکشیدناومخالفتیداردیانه. ویدرجوابمیگویدکهاگر  N- 2  نفرباقیماندهمخالفتینداشتهباشندمنهممخالفتیندارم. فردسیگاریپسازپرسیدننظر N- 1 نفربالاخرهسیگارشراروشنمیکند.  N-1 نفرباقیماندهبهناچاردودوبویبدسیگارراتحملمیکنند. بهغیرازنفر  i

/ 4 نظر / 30 بازدید
مهدی

سلام دوست عزيز به وبلاگ من سر بزنيد. نظر بدهيد و در بحث های آن شرکت کنيد. لينک بدهيد ممنون می شوم با سپاس

از سرزمينهای دور

سلام! به نظرم ميشه بجز آنالیز تصمیم گیری٬ روی جنبه های احتمالات توی اين متن بيشتر کار کرد!!

محمد

راستش صادق جان ما از يه جور رودربايستيهای بی مورد هميشه رنج ميبريم که اگه خوب فکر کنيم می بينيم هر روز اطرافمون اتفاق ميفته. فکر کنم بايد عادت کنيم اين رودربايستيها رو کنار بگذاريم همه چی حله.

افشين

سلام ! اتفاقا چند روز با آقاي وحيدي در رابطه با ابعاد اين بازي صحبت شد. من فكر مي كنم در فرم ائتلاف اين بازي قابل بحث باشد . اول اينكه بر اسا اين نگرش اين نوع ائتلاف )‌بدون همبستگي در تابع مشخصات (‌به شكلي يك بازي ؛‌نابجا؛‌است زيرا مطلوبيت ائتلاف در تابع مشخصات خاصيت سينرژيك نداشته از تامين كننده مطلوبيت تمامي اعضاء‌در حد اقل دستاوردها را ندارد.