ربیت72- شناسایی محرک ها، محدودیت ها و درجات آزادی در پروژه

یک نمودار انعطاف پذیری مانند شکل فوق، بصورت گرافیکی محدودیت ها، محرک ها و درجات آزادی پروه شما را نشان می دهد. محدودیت در یک بعد به مدیر پروژه هیچ انعطاف پذیری نمی دهد و لذا در نقطه صفر در محور خود رسم می شود. محرک ها دارای تغییرات و آزادی اندکی هستند و لذا مقادیری بیشتر از صفر می گیرند. درجه آزادی دارای محدودیت نبوده و آزادی عمل بیشتری دارد. این درجات آزادی پارامترهایی را نشان می دهند که مدیر پروژه می تواند برای دستیابی به محرک های موفقیت پروژه در چهارچوب محدودیت های تحمیل شده، آنها را تنظیم کند.

با متصل کردن این نقاط به یکدیگر یک پنج ضلعی نامنظم ایجاد می شود. هرچه مساحت این پنج ضلعی کمتر باشد، پروژه با محدودیت های بیشتری روبرو است.

یک موقع، مدیر ارشد یک سازمان از مدیر پروژه ای برای زمان تکمیل یک پروژه نرم افزار سوالی پرسید. وی زمان تکمیل را 2 سال اعلام کرد. ولی مدیر ارشد گفت " نه دو سال خیلی دیر است. این پروژه باید در 6 ماه تمام شود". مدیر پروژه هم با خونسردی گفت "باشه" در حالیکه در آن چند ثانیه هیچ چیز تغییر نکرد. شاید بهتر بود که در مورد یک خروجی منطقی از طریق سوالات زیر بحث می شد:

  • مدت زمان 6 ماه چقدر بحرانی است؟ اگر در 6 ماه پروژه تکمیل نشود اتفاق بسیار بدی می افتد (زمانبندی یک محدودیت است)، یا اینکه این مدت زمان یک زمان مطلوب می باشد (زمانبندی یک محرک است)؟
  • اگر زمان 6 ماه یک محدودیت است، چه عملکردهایی باید در آن زمان تحویل شوند؟
  •  آیا می توان افراد بیشتری برای کار روی این پروژه جذب کرد (نیروی انسانی یک درجه آزادی است)؟
  • آیا برای شما مهم است که سیستم چطور کار می کند (کیفیت یک درجه آزادی است)؟

 

 

منبع: ٢١Project Management Success Tips

/ 0 نظر / 35 بازدید