۳۲- شاخص های موفقیت

 

 

در اواخر دهه 1970-1980 پیترز و واترمن (نویسندگان کتاب در جستجوی تعالی) به تجزیه و تحلیل شرکت های موفق امریکا پرداختند تا شاخص های مشترک موفقیت در این شرکت ها را شناسایی کنند. آنها نتیجه گیری کردند که ویژگی های زیر در همه این شرکت ها مشترک بوده است:

 

1-      جانبداری از عمل:  یافتن راه حل و آزمایش آنها. انجام دادن کار به جای انتظار طولانی برای راه حل.

 

2-      نزدیک بودن به مشتری: گوش دادن مدام به مشتری و یاد گرفتن از او.

 

3-      خودمختاری و ابتکار: پرورش رهبران و نوآوران در سازمان ‌، آزاد گذاشتن کارکنان و تشویق آنها به قبول خطر.

 

4-      بهره وری از طریق کارکنان: حرمت گذاشتن به افراد به عنوان منشا عقاید و نه صرفا کسانی که کار انجام می دهند.

 

5-   داشتن رویکرد های عملی و متکی بر ارزش ها: مدیریت از طریق پرسه زدن در محیط کار؛‌ مدیران به جای آنکه دور از دسترس باشند، علاقه و توجه خود را آشکار می سازند.

 

6-      تمرکز بر نقاط قوت: شناسایی نقاط قوت سازمان و تمرکز منابع در آنها.

 

7-   شکل ساده و کارکنان کم: ساختارهای ساده و یکدست که در آن همه می دانند تا چه حد در حساسیت نسبت به مشتری و نوآوری نقش دارند.

 

8-   روش های آزاد و در عین حال جدی: اعطای اختیار تا مراحل برخورد کارکنان با مشتری، شناخت و سازگاری میان انعطاف پذیری و کنترل، کیفیت در برابر هزینه، کارآیی در مقابل اثر بخشی و حصول اطمینان نسبت به وجود احساس همگونی و هدفمندی از طریق ارزش های مشترک فرهنگی.

 

 

 

برگرفته از کتاب تعالی سازمان- باب نورتون  

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید