90- عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: اهداف و نیازمندی های پروژه

نیازمندی های پروژه از نیازهای مشتری نشات می گیرند که خود نشات گرفته از فرصت ها و تهدیدها می باشند. یک مدل تجاری (Business Case) و یک استراتژی پروژه توسعه داده می شود. استراتژی یک نگرش از بالاست که نشان می دهد چگونه می توان به اهداف/چشم انداز سازمان در آینده دست پیدا کرد. استراتژی در حوزه های کارکردی متفاوت و یا دوره های زمانی مختلف مورد بازبینی قرار می گیرد (مثلا در چرخه عمر سیستم، در طول چرخه عمر پروژه و در هر یک از مراحل آن).

هدف پروژه ایجاد ارزش برای طرف های درگیر می باشد. استراتژی پروژه عبارتست از چگونگی دستیابی به اهداف پروژه. هدف پروژه عبارتست از تولید نتایج مورد توافق، خاصه اقلام قابل تحویل، در چهارچوب زمانی مورد نیاز، در قالب بودجه و پارامترهای مورد پذیرش ریسک. اهداف پروژه عبارتند از مجموعه ای از اهدافی که مدیران پروژه، طرح یا پورتفولیو باید به منظور تهیه عواید مورد انتظار پروژه به طرف های درگیر، به آنها دست پیدا کنند.

مرحله توسعه پروژه دربردارنده برنامه های پروژه و انجام مطالعات امکان سنجی می باشد. یک ارزیابی واقعی از پروژه برای مراحل اولیه پروژه حیاتی می باشد. ارزیابی پروژه در بردارنده آنالیز پروژه پیشنهادی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در پروژه در برابر سایر پروژه های موجود و یا بخش های تجاری می باشد. برای حمایت از تایید پروژه، باید توجیه کافی وجود داشته باشد.

پس از تایید یک پروژه برای سرمایه گذاری، مالک پروژه باید یک منشور پروژه (Project Charter) ارائه دهد که محدوده پروژه، اهداف و اقلام قابل تحویل آن، بودجه، چهارچوب زمانی، زمان های مرور پروژه و اعضای تیم را مشخص کند. یک فرآیند مرور پروژه، یک ارزیابی از اهداف محقق شده پروژه در برابر برنامه ها و معیارهای موفقیت ارائه می دهد. ممکن است خروجی های پروژه از نظر برخی طرف های درگیر موفق تر از برخی دیگر باشد.

 

 

گام های فرآیندی ممکن:

1- جمع آوری، مستندسازی و توافق بر روی نیازمندی های پروژه

2- تهیه یک برنامه تجاری و استراتژی های پروژه و پیاده سازی مدیریت تغییر روی آنها

3- تعریف اهداف پروژه، ارزیابی پروژه، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه یک برنامه پروژه

4- گزارش پیشرفت و تغییرات

5- تایید و تصدیق نیازمندی ها در برهه های زمانی مهم در چرخه عمر پروژه

6- ارزیابی تطابق با اهداف و نیازمندی های پروژه و گرفتن تاییدیه برای پروژه

7- ایجاد فرآیند بررسی پروژه

8- مستندسازی دروس آموخته و اعمال آن در پروژه های آتی

 

 

 

/ 0 نظر / 78 بازدید