78- مدل ارزیابی تعالی پروژه بر اساس استاندارد ICB

برای ارزیابی هر پروژه ای، یک ساختار بی عیب و نقص مورد نیاز است. این ساختار توسط مدل تعالی پروژه۱ ارائه شده است. این مدل یک مفهوم قابل تطبیق و باز می باشد. این مدل، این اجازه را می دهد که رویکردهای مختلفی از پروژه مورد استفاده قرار گیرند. مدل تعالی پروژه، معیارهای ارزیابی را در دو بخش اصلی ارائه می دهد:

  • مدیریت پروژه: پروژه چگونه است؟ چگونه مدیریت می شود؟
  • نتایج پروژه: دستاورد پروژه چیست؟ پروژه چگونه از عهده آن بر می آید؟

 

در مدل تعالی پروژه، 9 معیار در این دو بخش مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزش هر یک از این بخش ها در ارزیابی پروژه 500 امتیاز می باشد.

 

مدیریت پروژه (500 امتیاز)

1. اهداف پروژه (140 امتیاز)

پروژه چگونه اهداف خود را بر اساس اطلاعات وسیعی که در مورد خواسته های ذینفعان وجود دارد، تنظیم، تهیه، بررسی و محقق می کند.

باید مشخص شود که چگونه:

1.1. خواسته ها و نیازهای ذینفعان شناسایی شده اند (تقاضانامه باید دربردارنده لیستی از ذینفعان و خواسته ها و نیازمندی های آنها باشد. ذینفعان باید در قالب معیارهای 6 و 7 و 8 سازماندهی شوند).

1.2. اهداف پروژه توسعه پیدا کرده اند و همچنین علایق رقابتی در قالب اطلاعات مرتبط و کامل با یکدیگر یکپارچه شده اند.

1.3. اهداف پروژه ابلاغ، محقق، بررسی و با نیازها تطبیق داده شده اند

 

2. رهبری (80 امتیاز)

رفتارهای مدیران پروژه چگونه باعث تشویق، حمایت و ارتقای "تعالی پروژه" می شود. باید مشخص شود که مدیران پروژه چگونه:

2.1. یک برای ارائه یک نمونه معتبر از "تعالی پروژه" تلاش می کنند و آن را بصورت موثر ارتقا داده و از بهبود در آن حمایت می کنند.

2.2. از مشتری، تامین کننده و سایر سازمان های درگیر محافظت می کنند.

 

3. کارکنان (70 امتیاز)

کارکنان تیم پروژه چگونه در پروژه دخالت می کنند، توانایی آنها در پروژه چگونه ارزیابی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. باید مشخص شود که:

3.1. قابلیت های کارکنان چگونه در پروژه لحاظ می شود، چگونه برای دستیابی به نتایج پروژه از آنها استفاده می شود و چگونه این قابلیت ها در طول پروژه حفظ شده و ارتقا میابند.

3.2. کارکنان چگونه در پروژه دخالت می کنند، در آن سهیم می شوند و برای انجام فعالیت های مستقل به آنها تفویض اختیار می شود.

 

4. منابع (70 امتیاز)

استفاده از منابع موجود چقدر کارا و موثر می باشد. باید مشخص گردد که موارد زیر چگونه برنامه ریزی و هدایت می شوند:

4.1. منابع مالی

4.2. اطلاعات

4.3. تامین کنندگان و خدمات آنها

4.4. سایر منابع

 

5. فرآیندها (140 امتیاز)

فرآیندهای مهم در پروژه تا چه اندازه شناسایی، بررسی و در صورت نیاز تغییر داده شده اند. باید مشخص شود که:

5.1. چگونه فرآیندهای مورد نیاز برای موفقیت پروژه بصورت سیستماتیک شناسایی، مدیریت، بررسی شده، تطبیق داده شده و بهبود میابند (تقاضانامه باید دربردارنده لیستی از فرآیندهای کلیدی، مخصوصا فرآیندهای موثر بر روی نتایج معیارهای 6 تا 9 باشند).

5.2. چگونه روش ها و سیستم های مدیریت پروژه بصورت موثر تطبیق داده می شوند، چگونه استفاده شده و بهبود پیدا می کنند.

5.3. چگونه پروژه تجربیات گذشته و حال را مستد می کند بگونه ای که سایر پروژه ها بتوانند از آن بهره مند شوند.

 

 نتایج پروژه (500 امتیاز)

6. نتایج مشتری (180 امتیاز)

پروژه در خصوص انتظارات و رضایت مشتری به چه چیزهایی دست یافته است. باید مشخص شود که قضاوت مشتری در مورد پروژه و دستاوردها و نتایج آن چیست. این بررسی از طرق زیر انجام می شود:

6.1. بصورت مستقیم

6.2. بصورت غیر مستقیم و با انجام ارزیابی های بیشتر

 

گزارش در مورد معیارهای 6.1 و 6.2 باید در مورد گروه های مختلف مشتریان متفاوت باشد.

 

7. نتایج کارکنان (80 امتیاز)

دستاوردهای پروژه در خصوص انتظارات و رضایت کارکنان چه بوده است. باید مشخص شود که قضاوت کارکنان و مدیران در مورد پروژه، کارتیمی در پروژه و دستاوردهای و نتایج پروژه چیست. این بررسی از طرق زیر انجام می شود:

7.1. بصورت مستقیم

7.2. بصورت غیر مستقیم و با انجام ارزیابی های بیشتر

 

8. نتایج سایر طرف های درگیر (60 امتیاز)

 

دستاوردهای پروژه در خصوص انتظارات و رضایت سایر ذینفعان چه بوده است. باید مشخص شود که سایر ذینفعان چه تاثیری از پروژه گرفته اند:

8.1. درک مستقیم پروژه و

8.2. قضاوت در مورد پروژه بصورت غیر مستقیم و با انجام ارزیابی های بیشتر

گزارش در مورد معیارهای 8.1 و 8.2 باید در مورد ذینفعان مختلف، متفاوت باشد.

 

9. نتایج و عملکردهای کلیدی پروژه (180 امتیاز)

پروژه در مورد نتایج مطلوب به چه چیزهایی دست یافته است؟

9.1. باید مشخص شود که پروژه تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است (75%)

9.2. باید "عملکرد" پروژه با اندازه گیری هایی فراتر از آیتم 9.1 مشخص شود (25%)

 

 

[1] - Project Excellence Model (PEM)

/ 0 نظر / 132 بازدید