‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 60- لیست ریسک های پروژه - دروس آموخته

60- لیست ریسک های پروژه

شناسایی ریسک، اولین قدم و البته مهمترین قدم در فرآیند مدیریت ریسک پروژه می باشد. در این فرآیند کلیه ریسک های بالقوه پروژه شناسایی و لیست می شود. سپس این ریسک ها پس از تجزیه و تحلیل اولویت بندی شده و اقدامات مقتضی برای آنها در نظر گرفته می شود.

درجدول زیر لیستی از اطلاعاتی که برای هر یک از ریسک ها در طول فرآیند مدیریت ریسک باید تهیه شود نشان داده شده است.

 

 

فیلد مورد نیازشرحالزام
Risk ID شناسه منحصر به فرد ریسک که برای شناسایی و پیگیری ریسک از آن استفاده می شود. در صورت وجود پایگاه داده ریسک از این شناسه برای ارجاع به ریسک استفاده می شود.الزامی
Risk Descriptionدر این فیلد شرحی از ریسک بیان می شود. از این شرح به همراه شناسه ریسک در گزارشات و سایر موارد استفاده می شود .الزامی
Risk Causesدراین فیلد شرحی از دلایل وقوع ریسک ثبت می شود. ضرورتی برای ذکر تمام دلایل وقوع ریسک در این فیلد وجود ندارد ولی قید این موارد برای شناخت بیشتر و بهتر ریسک در مراحل آتی بسیار مفید می باشد. اختیاری
Reported Byدر این فیلد نام فردی که این ریسک را ثبت کرده است قید می شود. این فیلد برای ارجاعات آتی به فرد گزارش دهنده ریسک مورد استفاده قرار می گیرد . در صورت نیاز میتوان سایر اطلاعات نظیر شماره تلفن فرد را نیز ذکر کرد . الزامی
Date Submittedدراین فیلد تاریخی که ریسک در آن تاریخ شناسایی یا ثبت شده است وارد می گردد . الزامی
Major Systemدر این فیلد سطح اصلی ساختار شکست کار (WBS) مرتبط با این ریسک قید می گردد .الزامی
Sub Systemدر این فیلد سطح فرعی ساختار شکست کار (WBS) با فعالیت مرتبط با این ریسک ثبت می شود . الزامی
Effect Categoryهر ریسک می تواند بر روی هر یک از عوامل زمان، هزینه یا عملکرد یک فعالیت تاثیر بگذارد. در این قسمت عاملی که ریسک می تواند بر آن تاثیر بگذارد (یا ترکیبی از آن) نشان داده می شود . الزامی
Key Parametersنشان دهنده پارامترهای اصلی ریسک نظیر حداقل مقدار پذیرش ریسک، مقدار هدف در صورت نیاز می باشد. اختیاری
Assessmentشرحی از ارزیابی های انجام شده روی ریسک در این قسمت ذکر می شود. الزامی
Analysisشرحی از تجزیه و تحلیل های انجام شده روی ریسک در این قسمت ذکر می شود. الزامی
Consequenceمشخص کننده تاثیر ریسک بر روی پروژه در صورت وقوع می باشد. الزامی
Probabilityاحتمال وقوع ریسک را مشخص می کند. الزامی
Impactنشان دهنده شدت اثر رخداد ریسک می باشد. الزامی
Risk Scoreامتیاز ریسک می باشد که از ضرب مقدار احتمال در شدت اثر به دست می آید. الزامی
Priorityاولویت ریسک در بین لیست ریسک ها را مشخص می کند. اولویت بر اساس امتیاز ریسک محاسبه می شود. الزامی
Time Sensitivityنشان دهنده میزان اضطراری بودن و نزدیکی وقوع ریسک می باشد. اختیاری
Manageabilityمیزان مدیریت پذیری ریسک را نشان می دهد. اختیاری
Risk Handling Plansبصورت خلاصه شرحی از برنامه های کاهش اثر ریسک را بیان می کند. اختیاری
Risk Monitoring Metricsمعیارهایی که برای کنترل ریسک باید پایش شوند را نشان می دهد. اختیاری
Statusوضعیت ریسک (باز، بسته شده یا مدیریت شده و غیره) در این قسمت مشخص می شود. الزامی
Status Due Dateتاریخ وضعیت فوقالزامی
Assignmentلیست افرادی که در مدیریت این ریسک دارای مسئولیت هستند. الزامی
Noteدر این فیلد توضیحات اضافی در مورد ریسک که در دسته بندی های فوق نیامده است داده می شود. اختیاری

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳۸٧


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎