‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ 91- عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: ریسک و فرصت - دروس آموخته

91- عناصر شایستگی مدیریت پروژه ICB: ریسک و فرصت

مدیریت ریسک و فرصت ها یک فرآیند پیوسته است که در همه مراحل چرخه حیات پروژه رخ می دهد ، از ایده اولیه تا اختتام پروژه. در مرحله اختتام پروژه، دروس آموخته از مدیریت ریسک و فرصت ها در پروژه، نقش بسزایی در موفقیت پروژه های آتی دارد. مدیر پروژه و سایر اعضای تیم پروژه باید همیشه آماده ، آگاه به ریسک و فرصت ها و پایبند به  مدیریت ریسک باشند تا بتوانند ذینفعان مربوطه را درگیر کار کرده و در صورت نیاز از متخصصات و مشاوران مناسب برای انجام مدیریت ریسک یاری بگیرند.  


یکی از روش های متداول برای کاهش عدم قطعیت هر ریسکی بر اساس اصل پیشگیری می باشد، که عبارتست از کاهش میزان عدم قطعیت با ریز کردن آیتم مربوطه به بخش های کوچکتر. مجموعه واریانس بخش های خرد شده کمتر از واریانس آیتم کلی می باشد. برای کاهش واریانس هزینه پروژه، آیتم های هزینه ای با واریانس های زیاد به اجزای کوچکتر خرد می شوند تا از این طریق واریانس کاهش پیدا کند. فرآیند خرد کردن تا حدی ادامه پیدا میکند که واریانس همه آیتم های هزینه ای کمتر از یک مقدار مورد قبول باشد. همین روش برای تخمین مدت زمان فعالیت ها که برای تعیین زمانبندی پروژه استفاده می شوند، کاربرد دارد. در نتیجه، از این طریق واریانس زمانبندی پروژه کاهش پیدا می کند.

در ارزیابی کیفی ریسک و فرصت ها، ریسک ها و فرصت ها بر اساس اهمیت آنها که تابعی از شدت اثر و احتمال وقوع آنها می باشد، رتبه بندی می شوند. از این رتبه بندی می توان برای تصمیم گیری در خصوص استراتژی که باید در مقابل هر ریسک یا فرصت اتخاذ کرد، استفاده نمود. برای مثال شما می توانید یک ریسک را حذف کنید، آن را تخفیف دهید، آن را با دیگران به اشتراک گذارید،  آن را منتقل کرده و یا بیمه کنید، یک برنامه اقتضایی برای آن در نظر بگیرید و یا بصورت منفعالانه آن را بپذیرید.  از استراتژی های مشابه می توان برای فرصت ها نیز استفاده کرد. ریسک هایی که  قابل پذیرش نیستند و یا فرصت هایی که باید دنبال شوند،  نیازمند یک برنامه پاسخ مناسب می باشند. یک برنامه واکنش در برابر ریسک می تواند بر بسیاری از فرآیندهای پروژه اثر بگذارد که نیازمند وجود صلاحیت هایی در هر یک از حوزه های سه گانه شایستگی می باشد. اجرای برنامه های واکنش در برابر ریسک باید کنترل شده و  همچنین باید با ظهور ریسک های جدید و یا تغییر اهمیت ریسک های موجود، بصورت پیوسته بروز رسانی شود.

ارزیابی کمی ریسک و فرصت ها یک مقدار عددی ارائه می دهد که نشان دهنده تاثیر مورد انتظار از ریسک و فرصت مورد نظر می باشد.

تجزیه و تحلیل مونت کارلو و درخت تصمیم گیری و تهیه سناریو  نمونه هایی از تکنیک های قدرتمند در ارزیابی کمی ریسک و فرصت می باشند.

  

گام های فرآیندی ممکن:

1- شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها

2- تهیه یک برنامه واکنش به ریسک و فرصت و تایید و تصویب آن

3- بروزآوری برنامه های مختلف پروژه که تحت تاثیر برنامه های واکنش در برابر ریسک و فرصت قرار گرفته اند

4- تعیین احتمال دستیابی به اهداف هزینه و زمان و انجام مداوم آن در طول پروژه

5- شناسایی ریسک های جدید،  برنامه ریزی واکنش در برابر ریسک و اصلاح برنامه پروژه بصورت پیوسته

6- کنترل برنامه واکنش در برابر ریسک و فرصت ها

7- مستندسازی دروس آموخته و اعمال آن در پروژه های آتی، بروزآوری ابزارهای شناسایی ریسک

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

  
نویسنده : صادق روزبهی- PMP ; ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳۸٧


‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎‎ ‎‎